+48 56 688 13 52 wew. 21

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji uczniów
w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, 87- 200 Wąbrzeźno
  tel. 56 688 1352, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Kontakt z Inspektorem Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Dane – w zakresie zawartym we wniosku o przyjęcie do szkoły– będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą przetwarzania danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie wyrażonej zgody.

 4. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonegoprzez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

 5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanieprzyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1ustawy Prawo oświatowe). Szkoły, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przezokres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

 7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata),żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznacznez rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczeniaprzetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c)RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadnedecyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

 10. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art.77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danychosobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

 11. Podanie danych zawartych w kwestionariuszu kandydata i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

 12. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacjidotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU 2020/21

Nauczyciele Zespołu szkół w Wąbrzeźnie

w roku szkolnym 2021/2022

 

Nauczyciele pełnozatrudnieni

lpnazwisko i imięnauczane przedmioty
1Bereza WojciechDyrektor ZS Wąbrzeźno, przedmioty elektrotechniczne
2Szmycińska JustynaWicedyrektor ZS Wąbrzeźno, j. polski
3Rutkowska EwaWicedyrektor ZS Wąbrzeźno, j. polski
4.Frączek ViolettaKierownik kształcenia praktycznego, p. ekonomiczne
5 Abramczyk Izabela przedmioty mechaniczne, zajęcia praktyczne
6 Bacińska Aleksandra Edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ, wychowawca internatu
7 Bańczerowska Lucyna Przedmioty informatyczne
8 Bochra Agnieszka przedmioty logistyczne
9 Broniewska Jolanta wychowanie fizyczne
10 Bykowska-Szelążek Anna pedagog szkolny, podstawy przedsiębiorczości
11 Bytnar Lukrecja matematyka
12 Bytnar Stanisław przedmioty mechaniczne, informatyka
13 ks. Dembiński Andrzej religia
14 Dzielska Agnieszka przedmioty hotelarskie
15 Dzielska Ewa - Saja przedmioty turystyczne i handlowe
16 Fijołek-Trzcińska Violetta język polski
17  Fiałkowska Izabela chemia, biologia, wychowawca internatu
18 Gierszewski Tadeusz przedmioty mechaniczne, matematyka
19 Gumuła Bogusław historia
20 Izdebski Zbigniew pedagog, wychowawca internatu
21  Klimek Małgorzata język polski
22 Klinikowski Roman wychowawca internatu
23  Kołpacka Hanna język niemiecki
24  Kowalska Hanna język angielski
25  Kowalska Stanisława historia, zajęcia rewalidacyjne
26  Krawczyk Szymon biologia, chemia
27  Krzewińska Anna matematyka
28 Lewicki Marcin fizyka, przedmioty mechatroniczne
29  Ługiewicz Aleksandra język angielski
30 Marszałek Agnieszka przedmioty mechatroniczne, przedmioty informatyczne
31 Mikulska Sabina nauczyciel bibliotekarz
32 Moch Barbara wychowawca internatu. kszt. kompetencji zawodowych
33 Molczyński Łukasz wychowanie fizyczne
34 Mysyszyn Olena język angielski
35 Olszewska Dorota wychowanie fizyczne
36 Ostrowska Beata przedmioty ekonomiczne
37 Piątek Elżbieta język angielski
38 Piotrowska Paulina język angielski
39 Przybylska Lidia przedmioty ekonomiczne i logistyczne
40 Rękosiewicz Anna geografia
41 Różynska Sandra religia
42  Rybszleger Piotr wychowanie fizyczne
43 Słupkowski Piotr wychowanie fizyczne
44  Sroka Edyta przedmioty informatyczno - ekonomiczne
45  Studzińska – Gołaszewska Beata przedmioty zawodowe gastronomiczne
46  Szczygłowska-Rarus Lucyna matematyka
47  Turek Ewa historia, WOS, historia i społeczeństwo
48  Wierzbowski Zbigniew przedmioty ekonomiczne i handlowe
49 Wiśniewska Anita język niemiecki
50  Wiśniewska Dorota przedmioty ekonomiczne
51 Zubko Artur przedmioty mechaniczne
52 Żabiński Arkadiusz wychowanie fizyczne

Nauczyciele niepełnozatrudnieni

lpnazwisko i imięnauczane przedmioty
1 Błędzka Danuta religia
Ferlin Krzysztof przedmioty informatyczne
3 Gardiner Magdalena j. polski
4 Kaczmarek Marta fizyka
5 Kowalski Ryszard zajęcia praktyczne
6 Künstler Bolesław   matematyka
Mikołajczak Dariusz zajęcia praktyczne
8   Rutkowska Małgorzata   przedmioty logistyczne
Stenzel Michał język niemiecki
10  Turbak Paweł fizyka, bezpieczeństwo i higiena pracy
11   Zrada Piotr Informatyka