+48 56 688 13 52 wew. 21

Szkoła Branżowa II Stopnia

O szkole

 • Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.

 • Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata.

 • Słuchacze są klasyfikowani semestralnie.

 • Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na poziomie podstawowym odbywają w dawnym CKPiU w ZS w Wąbrzeźnie.

 • Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

 • Branżowa Szkoła II stopnia funkcjonuje w systemie zaocznym – zajęcia odbywają się w piątki: 15:30-20:20, soboty i niedziele: 8:00-16:10, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu.

Warunki przyjęcia na I semestr

 Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którą rozpoczęli począwszy od roku szkolnego 2012/2013

 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie:

Technik handlowiec

HAN.02.
Prowadzenie działań handlowych

absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (wcześniejsze: A.18., AU.20.) w zawodzie sprzedawca

Technik mechanik

MEC.09.
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn urządzeń (wcześniejsze M.17., MG.17.) w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń
albo
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (wcześniejsze M.19., MG.19.) w zawodzie operator obrabiarek skrawających
albo
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (wcześniejsze M.20., MG.20.) w zawodzie ślusarz

 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

Korzyści z ukończenia szkoły BS II

 • Kończąc Branżową Szkołę II stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie branżowe.

 • Kończąc Branżową Szkołę II stopnia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

 • Ponadto, po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia absolwent może zdobywać nowe kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych kursów i szkoleń  umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych lub kształcić się zawodowo w szkole policealnej.

Oprac. T. Gierszewski