+48 56 688 13 52 wew. 21

Klauzula informacyjna Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie

KLAUZULA INFORMACYJNA
 ogólna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich Danych/danych Twojego dziecka jest Zespół Szkół w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, 87 – 200 Wąbrzeźno. Dane do kontaktu: nr telefonu: 56/6881352; listownie na adres: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, 87 – 200 Wąbrzeźno, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Administrator wyznaczył do kontaktu w sprawie przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka oraz przysługujących Ci praw Inspektora Ochrony Danych.

Dane do kontaktu z Inspektorem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celach oświatowych, związanych z nauką i wychowaniem uczniów, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.) i ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1457 z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w przypadku posiadania podstaw prawnych wynikających z art. 6 i 9 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

 2. Podanie danych:

  • w ustawowych celach oświatowych, przy realizacji obowiązku szkolnego jest obowiązkowe. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych/danych Twojego dziecka lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować celu.

  • jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody która jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. w sytuacji rozpowszechniania wizerunku Twojego dziecka lub śledzenia losów absolwentów.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

 4. Twoje dane/dane Twojego dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 5. Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka mogą zostać przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie uprawnionym podmiotom. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych Twojego dziecka przez Administratora masz prawo do:

  • dostępu do treści Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 15;

  • sprostowania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 16;

  • usunięcia Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 17, jeżeli:

   • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

   • Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   • Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem,

  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 18;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Klauzule szczegółowe dotyczące poszczególnych obszarów ochrony danych osobowych. 

 1. Klauzula informacyjna - wizerunek osób podczas uroczystości szkolnych, kulturalnych i sportowych pdf
 2. Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osób zapraszanych na uroczystości szkolne, kulturalne i sportowe pdf
 3. Klauzula informacyjna - funkcjonowanie ZFŚS pdf
 4. Klauzula informacyjna - dotyczy monitoringu wizyjnego pdf
 5. Klauzula informacyjna - ogólna Prawo oświatowe 2019 pdf
 6. Klauzula informacyjna - proces rekrutacji uczniów pdf
 7. Klauzula zgody - obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji pdf