+48 56 688 13 52 wew. 21

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji
do Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie
na rok szkolny 2022-23

 

Regulamin w formie .pdf  pdf

 

Regulamin - w formie html

podstawy prawne:
1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z
późn. zm.) – rozdział 6 (art. 130-164),
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737),
3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) – § 11b
4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych
kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651).§1
Postanowienia ogólne
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie.
2. Szkoła ogłasza niniejszy regulamin postępowania rekrutacyjnego na stronie
internetowej www.zs-wabrzezno.pl
§2
Kierunki kształcenia
1. W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie proponuje się naukę w :
a. Branżowej Szkole I stopnia(3–letnia) dla absolwentów ośmioletniej szkoły
podstawowej kształcącej w różnych zawodach np. sprzedawca, mechanik-monter
maszyn urządzeń, operator obrabiarek skrawających, klasy wielozawodowe.
b. Technikum (5-letnie) dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
w zawodach technikum:
 technik ekonomista,
 technik logistyk,
 technik hotelarstwa,
 technik mechanik,
 technik mechatronik,
 technik informatyk
 technik organizacji turystyki ,
 technik żywienia i usług gastronomicznych
c. Liceum Ogólnokształcące – o profilu służby mundurowe( 4-letnie)
d. W oddziale integracyjnym Branżowej szkoły I –go stopnia dla kandydatów z
opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej.
§3
Wymagane dokumenty
Kandydaci do klas pierwszych składają wymagane dokumenty rekrutacyjne:
1) wniosek o przyjęcie do szkoły
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
4) dwie fotografie legitymacyjne 5) kopia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie(dotyczy
uczniów pracowników młodocianych). Badania kandydatów z medycyny pracy
dla pozostałych uczniów zapewnia szkoła.
6) pozytywna opinia dotycząca zawarcia umowy w celu przygotowania
zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – dotyczy uczniów,
którzy nie ukończą 15 lat do końca roku kalendarzowego 2022
7) umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu (dotyczy
uczniów pracowników młodocianych)
8) za zgodą rodziców informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej –
opinię, orzeczenie, IPET
9) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne
pracę w wolontariacie itd.
10) deklaracja uczestnictwa dziecka w lekcjach religii
2. Potwierdzeniem woli podjęcia nauki w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie jest dostarczenie
do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły wraz z oryginałem
zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
§ 4
Terminy rekrutacji
Rodzaj czynności Termin
1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej.
od 16 maja do 21 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
2. Składanie świadectw ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczeń o wyniku
egzaminu ósmoklasisty.
od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
3. Weryfikacja wniosków przez komisję
rekrutacyjną.
do 18 lipca 2022 r.
4. Ogłoszenie list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia i
niezakwalifikowanych.
19 lipca 2022 r.
5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
składania oryginału świadectwa i
zaświadczenia z OKE.
do 22 lipca 2022 r. do godz.15.006. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych.
25 lipca 2022 r. do godz. 12.00
§ 5
Kryteria rekrutacji
1. W procesie rekrutacji kandydat może otrzymać maks. 200 punktów. Składają się na to:
a. punkty za egzamin ośmioklasisty – 100 punktów wg przelicznika:
 wynik z języka polskiego 100% x0,35 = 35 pkt
 wynik z matematyki 100% x 0,35= 35 pkt
 wynik z języka obcego 100% x 0,3 = 30 pkt
b. punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły z: języka polskiego i matematyki
oraz dwóch innych przedmiotów.
2. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa na punkty:
a. ocena celująca – 18 pkt
b. ocena bardzo dobra – 17 pkt
c. ocena dobra – 14 pkt
d. ocena dostateczna – 8 pkt
e. ocena dopuszczająca – 2 pkt
3. Zawody i oceny z przedmiotów przeliczane na punkty:
a. technik mechatronik, mechanik, informatyk, - język polski, język obcy,
matematyka, fizyka
b. licem i pozostałe technika - język polski, język obcy, matematyka, geografia
c. branżowa szkoła I stopnia – język polski, matematyka, język obcy
4. Inne osiągnięcia:
1) ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7pkt
2) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wolontariatu – 3pkt.
3) konkurs/zawody ponadwojewódzkie organizowane przez kuratorów oświaty:
a. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt,
b. tytuł laureata w konkursie tematycznym – 7pkt,
c. tytuł finalisty w konkursie tematycznym – 5pkt,
4) konkurs z wiedzy przedmiotowej o zasięgu międzynarodowym:
a. tytuł finalisty – 10pkt,
b. tytuł laureata – 4pkt,
c. tytuł finalisty – 5pkt,
5) Konkurs z wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt,b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7pkt,
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5pkt,
d. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7pkt,
e. tytuł laureata konkursu tematycznego – 5pkt.
f. tytuł finalisty konkursu tematycznego – 3pkt.
6) Osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu:
a. międzynarodowym – 4pkt
b. krajowym – 3pkt,
c. wojewódzkim - 2pkt
d. powiatowym- 1pkt,
5. Pierwszeństwo o przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników punktowych
mają w kolejności:
a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauk,
c. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawie
ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia kandydata,
d. kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów
nauczania na świadectwie ukończenia szkoły
6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o
zasięgu wojewódzkim i krajowym, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności
niezależnie od wyników punktowych rekrutacji
§ 6
Szkolna komisja rekrutacyjna
1. Kandydatów do klasy pierwszej kwalifikuje szkolna komisja rekrutacyjna powoływana
przez dyrektora szkoły.
2. W skład komisji wchodzi wicedyrektor szkoły oraz 3 nauczycieli członków.
3. Posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący.
4. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania
informacji o przebiegu posiedzenia komisji.
5. Do zadań komisji należy:
a. opracowanie regulaminu rekrutacji,
b. dokonanie rekrutacji na dany rok szkolny w oparciu o regulamin rekrutacji,
c. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, d. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej wraz z informacją o liczbie punktów
przyznanych poszczególnym kandydatom,
e. sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu
Szkół w Wąbrzeźnie uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście w
kolejności alfabetycznej,
f. sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.


Szkolna Komisja Rekrutacyjna
w ZS w Wąbrzeźnie
Wąbrzeźno, 20 kwietnia 2022r.