+48 56 688 13 52 wew. 21

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji uczniów
w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: Zespół Szkół w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6, 87- 200 Wąbrzeźno
  tel. 56 688 1352, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Kontakt z Inspektorem Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Dane – w zakresie zawartym we wniosku o przyjęcie do szkoły– będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą przetwarzania danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie wyrażonej zgody.

 4. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonegoprzez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

 5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanieprzyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1ustawy Prawo oświatowe). Szkoły, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przezokres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

 7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata),żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznacznez rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczeniaprzetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c)RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadnedecyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

 10. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art.77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danychosobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

 11. Podanie danych zawartych w kwestionariuszu kandydata i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

 12. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacjidotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.