+48 56 688 13 52 wew. 21

ZS 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O UKIERUNKOWANIU SŁUŻBY MUNDUROWE

      LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O UKIERUNKOWANIU SŁUŻBY MUNDUROWE - to  oferta dla wszystkich, którzy swoją przyszłość chcą związać ze służbami mundurowymi.  Nasi uczniowie oprócz standardowych dla liceum przedmiotów realizują  specjalistyczne  formy zajęć  z edukacji wojskowej . Oferta poszerzona jest o m.in.  o  wiedzę o  służbach mundurowych, terenoznawstwo oraz  szkolenie bojowe.  Lekcje  odbywają się  w formie zajęć  teoretycznych oraz zajęć  praktycznych.

      Zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego oraz przygotowanie   do wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych, zarówno cywilnych jak i mundurowych.

Projekty współfinansowane ze środków Unijnych

 

Obecnie na terenie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie odbywają się zajęcia projektowe współfinansowane przez Unię Europejską. Są to działania podjęte w ramach dużych projektów realizowanych przez Powiat Wąbrzeski.

Są to projekty zawodowe:

„Dziś nauka jutro praca III”

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca III”
Nr RPKP.10.02.03-04-0003/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 908 430,38 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 772 165,82 zł
Wkład własny: 136 264,56 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim . Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 3 nauczycieli: 1 nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania, 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Zajęcia realizowane w ramach projektu

„Dziś nauka jutro praca IV”  Ikona

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”
Nr RPKP.10.02.03-04-0006/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 995 753,75 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 896 178,37 zł
Wkład własny: 99 575,38 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 164 osoby (w tym 160 uczniów szkół Technikum w Wąbrzeźnie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli Technikum w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechachanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Zajęcia realizowane w ramach projektu

 • Kurs prawa jazdy 
 • Kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV w zakresie eksploatacji urządzeń 
 • Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe 
 • Zajęcia pozalekcyjne dla techników logistyków
 • Zajęcia pozalekcyjne dla sprzedawców
 • Zajęcia pozalekcyjne dla techników ekonomistów
 • Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z geografii
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z języka angielskiego
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Kurs kelnerski, barmański
 • Kurs carvingu, baristy
 • Płatne staże zawodowe u lokalnych pracodawców

„Dziś nauka jutro praca V”

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca V”
Nr RPKP.10.02.03-04-0049/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 280 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 252 000,00 zł
Wkład własny: 28 000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę  Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 54 osoby, w tym 52 uczniów i 2 nauczycieli Technikum w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: logistyk, ekonomik, mechanik i mechatronik. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 2 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników mechatroników i techników logistyków. Uczestnicząca w projekcie szkoła doposaży pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Zajęcia realizowane w ramach projektu

 • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk
 • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista
 • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik

Oraz projekt ogólnokształcący:

„Przez naukę do sukcesu”

Dyrekcja szkoły

Kadrę kierowniczą Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie stanowią:

 

Dyrektor Zespołu Szkół:  mgr inż. Wojciech Bereza - tel. (56) 688 13 52 w. 22

Wicedyrektor: mgr Justyna Szmycińska - tel. (56) 688 13 52 w. 25

Wicedyrektor: mgr Hanna Kowalska - tel. (56) 688 13 52 w. 23

 

Kierownicy w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie 

Kierownik kształcenia praktycznego: mgr Lidia Przybylska - tel  56 688 16 03 

Podręczniki w roku szkolnym 2021/2022

Drodzy Uczniowie

Poniżej załączamy, w formacie .pdf, wykaz podręczników dla poszczególnych typów szkół, wraz z podziałem na odpowiednie klasy. 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, najczęściej podają wykaz w pierwszych dniach września. 

Podręczniki dla technikum  pdf

Podręczniki dla klas branżowych I stopnia pdf

Szkoła Branżowa II Stopnia

O szkole

 • Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.

 • Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata.

 • Słuchacze są klasyfikowani semestralnie.

 • Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na poziomie podstawowym odbywają w dawnym CKPiU w ZS w Wąbrzeźnie.

 • Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

 • Branżowa Szkoła II stopnia funkcjonuje w systemie zaocznym – zajęcia odbywają się w piątki: 15:30-20:20, soboty i niedziele: 8:00-16:10, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu.

Warunki przyjęcia na I semestr

 Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którą rozpoczęli począwszy od roku szkolnego 2012/2013

 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie:

Technik handlowiec

HAN.02.
Prowadzenie działań handlowych

absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (wcześniejsze: A.18., AU.20.) w zawodzie sprzedawca

Technik mechanik

MEC.09.
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn urządzeń (wcześniejsze M.17., MG.17.) w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń
albo
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (wcześniejsze M.19., MG.19.) w zawodzie operator obrabiarek skrawających
albo
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (wcześniejsze M.20., MG.20.) w zawodzie ślusarz

 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

Korzyści z ukończenia szkoły BS II

 • Kończąc Branżową Szkołę II stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie branżowe.

 • Kończąc Branżową Szkołę II stopnia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

 • Ponadto, po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia absolwent może zdobywać nowe kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych kursów i szkoleń  umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych lub kształcić się zawodowo w szkole policealnej.

Oprac. T. Gierszewski