+48 56 688 13 52 wew. 21

ZS 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O UKIERUNKOWANIU SŁUŻBY MUNDUROWE

      LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O UKIERUNKOWANIU SŁUŻBY MUNDUROWE - to  oferta dla wszystkich, którzy swoją przyszłość chcą związać ze służbami mundurowymi.  Nasi uczniowie oprócz standardowych dla liceum przedmiotów realizują  specjalistyczne  formy zajęć  z edukacji wojskowej . Oferta poszerzona jest o m.in.  o  wiedzę o  służbach mundurowych, terenoznawstwo oraz  szkolenie bojowe.  Lekcje  odbywają się  w formie zajęć  teoretycznych oraz zajęć  praktycznych.

      Zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego oraz przygotowanie   do wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych, zarówno cywilnych jak i mundurowych.

Projekty współfinansowane ze środków Unijnych

 

Obecnie na terenie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie odbywają się zajęcia projektowe współfinansowane przez Unię Europejską. Są to działania podjęte w ramach dużych projektów realizowanych przez Powiat Wąbrzeski.

Są to projekty zawodowe:

„Dziś nauka jutro praca III”

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca III”
Nr RPKP.10.02.03-04-0003/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 908 430,38 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 772 165,82 zł
Wkład własny: 136 264,56 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim . Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 3 nauczycieli: 1 nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania, 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Zajęcia realizowane w ramach projektu

„Dziś nauka jutro praca IV”  Ikona

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”
Nr RPKP.10.02.03-04-0006/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 995 753,75 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 896 178,37 zł
Wkład własny: 99 575,38 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 164 osoby (w tym 160 uczniów szkół Technikum w Wąbrzeźnie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli Technikum w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechachanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Zajęcia realizowane w ramach projektu

 • Kurs prawa jazdy 
 • Kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV w zakresie eksploatacji urządzeń 
 • Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe 
 • Zajęcia pozalekcyjne dla techników logistyków
 • Zajęcia pozalekcyjne dla sprzedawców
 • Zajęcia pozalekcyjne dla techników ekonomistów
 • Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z geografii
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla technikum z języka angielskiego
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Kurs kelnerski, barmański
 • Kurs carvingu, baristy
 • Płatne staże zawodowe u lokalnych pracodawców

„Dziś nauka jutro praca V”

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca V”
Nr RPKP.10.02.03-04-0049/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 280 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 252 000,00 zł
Wkład własny: 28 000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę  Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 54 osoby, w tym 52 uczniów i 2 nauczycieli Technikum w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: logistyk, ekonomik, mechanik i mechatronik. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 2 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników mechatroników i techników logistyków. Uczestnicząca w projekcie szkoła doposaży pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Zajęcia realizowane w ramach projektu

 • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk
 • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista
 • Zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik

Oraz projekt ogólnokształcący:

„Przez naukę do sukcesu”

Dyrekcja szkoły

Kadrę kierowniczą Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie stanowią:

 

Dyrektor Zespołu Szkół:  mgr inż. Wojciech Bereza - tel. (56) 688 13 52 w. 22

Wicedyrektor: mgr Justyna Szmycińska - tel. (56) 688 13 52 w. 25

Wicedyrektor: mgr Hanna Kowalska - tel. (56) 688 13 52 w. 23

 

Kierownicy w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie 

Kierownik kształcenia praktycznego: mgr Lidia Przybylska - tel  56 688 16 03 

Podręczniki w roku szkolnym 2021/2022

Drodzy Uczniowie

Poniżej załączamy, w formacie .pdf, wykaz podręczników dla poszczególnych typów szkół, wraz z podziałem na odpowiednie klasy. 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, najczęściej podają wykaz w pierwszych dniach września. 

Podręczniki dla technikum  pdf

Podręczniki dla klas branżowych I stopnia pdf

Szkoła Branżowa II Stopnia

O szkole

 • Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.

 • Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata.

 • Słuchacze są klasyfikowani semestralnie.

 • Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na poziomie podstawowym odbywają w dawnym CKPiU w ZS w Wąbrzeźnie.

 • Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

 • Branżowa Szkoła II stopnia funkcjonuje w systemie zaocznym – zajęcia odbywają się w piątki: 15:30-20:20, soboty i niedziele: 8:00-16:10, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu.

Warunki przyjęcia na I semestr

 Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którą rozpoczęli począwszy od roku szkolnego 2012/2013

 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie:

Technik handlowiec

HAN.02.
Prowadzenie działań handlowych

absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (wcześniejsze: A.18., AU.20.) w zawodzie sprzedawca

Technik mechanik

MEC.09.
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn urządzeń (wcześniejsze M.17., MG.17.) w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń
albo
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (wcześniejsze M.19., MG.19.) w zawodzie operator obrabiarek skrawających
albo
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (wcześniejsze M.20., MG.20.) w zawodzie ślusarz

 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

Korzyści z ukończenia szkoły BS II

 • Kończąc Branżową Szkołę II stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie branżowe.

 • Kończąc Branżową Szkołę II stopnia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

 • Ponadto, po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia absolwent może zdobywać nowe kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych kursów i szkoleń  umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych lub kształcić się zawodowo w szkole policealnej.

Oprac. T. Gierszewski

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Terminy rekrutacji

do klas I szkoły dziennej

w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

w roku szkolnym 2023/2024

 

Terminy w formacie .pdf  pdf

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

od 24 lipca 2023 r. od godz. 12.00 do 31 lipca 2023 r. do godz. 15.00

2. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 27 czerwca do 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00

3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

do 12 lipca 2023 r.

do 2 sierpnia 2023 r.

4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych.

18 lipca 2023 r.

godz. 12.00

8 sierpnia 2023 r.

godz. 12.00

5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci składania oryginału świadectwa i zaświadczenia z OKE.

do 21 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

do 10 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

24 lipca 2023 r.

godz. 12.00

11 sierpnia 2023 r.

godz. 12.00