+48 56 688 13 52 wew. 21

Skrót podstawowych informacji

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996,1000,1290.1669 i 2245 Dyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie informuje co następuje:

§ 3.2 Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie ma zastodsowani4e § 4.4 – zajęcia praktyczne u pracodawców , w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, odbywają się na podstawie:

 1. Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą.

W związku z powyższym uczeń Branżowej Szkoły I stopnia zawiera umowę z pracodawcą następnie dostarcza umowę do szkoły jako potwierdzenie odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy.

Szkoła rejestruje umowy w systemie SIO na bieżąco w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2021r.

Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania szkoły czy pracodawca jest rzemieślnikiem gdyż zgodnie z art.122 prawa oświatowego ma to wpływ na formę egzaminu.:

 1. W przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącym rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989r o rzemiośle ( Dz.U. z 2018r. poz.1267),

 2. W przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy nie będący rzemieślnikiem – egzamin zawodowy

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca zawiera na czas nieokreślony zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy.

Cykl kształcenia w zawodach w Branżowej Szkole I stopnia wynosi 36 miesięcy.

Informację tą odnotowuje się w SIO i jest ona podstawą wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Zgodnie z art. 120 a Dyrektor szkoły ustala z pracodawca:

 1. Zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający z programu nauczania zawodu:

 2. Liczbę dni w tygodniu w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy,

 3. Sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu.

Powyższe ustalenia stanowią załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Podsumowując:

 1. Uczeń Branżowej szkoły I stopnia zawiera umowę z pracodawcą.

 2. Umowa jest warunkiem posiadania statusu ucznia w Zespole Szkól w Wąbrzeźnie.

 3. Umowa na czas nieokreślony ( obejmuje cykl kształcenia – 36 miesięcy)

 4. Umowa musi być przedłożona przez ucznia w nieprzekraczalnym terminiedo 15 .09.2021r.

 1. Pracodawca do 15.09.2021r. zobowiązany jest do zgłoszenia szkole czy posiada status rzemieślnika.

 2. Za prawidłowość zawieranych umów będących podstawą dofinansowania kosztów kształcenia dla pracodawcy odpowiada pracodawca