+48 56 688 13 52 wew. 21

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2020/2021

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2020/2021

Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej

I. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego:

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin LUB

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi (w tej formie egzamin może być przeprowadzany do dnia 31 sierpnia 2021 r.)

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

II. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa od 120 - 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE..

Wykaz przyborów na egzamin pisemny w sesji letniej 2021

Wykaz przyborów na egzamin praktyczny w sesji letniej 2021

 

Ważne informacje dotyczące egzaminu zawodowego w plikach .pdf

Przydatne linki wspomagające w przygotowaniu do egzaminu zawodowego:

www.kwalifikacjewzawodzie.pl

Strona ta jest zbiorem większości egzaminów, w formie cyfrowej, które zostały przeprowadzane w latach ubiegłych. 

www.arkusze.pl

Podobnie jak strona powyżej zawiera większość arkuszy egzaminacyjnych. Ogromną zaletą są również arkusze egzaminów praktycznych.